Privātuma politika
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mayeri Professional”, reģistrācijas numurs: 44103033190, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. 
Saskaņā ar to, esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 

1. Personas datu tiesiskais pamats
SIA Mayeri Professional apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
līguma noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei, likumiskās interesēs.  
SIA Mayeri Professional likumīgās intereses ir:  veikt komercdarbību,  pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas, nodrošināt līguma saistību izpildi, saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem, analizēt Mayeri.lv interneta veikala darbību, administrēt Mayeri.lv klienta kontu, reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus, nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma izpildes gaitu, novērst krāpniecību, administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus, informēt sabiedrību par savu darbību

2. Personas datu apstrādes nolūki
SIA Mayeri Professional apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: 
- klienta identificēšanai,
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai,
- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei),
- preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem,
- klientu apkalpošanai,
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei,
- norēķinu administrēšanai,
- interneta veikala darbības uzlabošanai. 

3. Personas datu apstrāde
SIA Mayeri Professional  apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA Mayeri Professional var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SIA Mayeri Professional sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par SIA Mayeri Professional datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Mayeri Professional ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA Mayeri Professional sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA Mayeri Professional uzdevumā.

SIA Mayeri Professional neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
- ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Mayeri Professional likumīgo interešu aizsardzībai.
Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
- kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
- kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Mayeri Professional vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
- kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi SIA Mayeri Professional). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var nosūtot ziņu uz info@mayeri.lv, zvanot uz +3716788108  vai klātienē SIA Mayeri Professional birojā. 
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi
SIA Mayeri Professional veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
 Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Mayeri Professional veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).
 Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Mayeri Professional veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var nosūtot ziņu uz info@mayeri.lv, zvanot uz +3716788108  vai klātienē SIA Mayeri Professional birojā.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.
SIA Mayeri Professional pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
 SIA Mayeri Professional interneta veikalā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Mayeri Professional nenes atbildību.

Citi noteikumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu interneta veikala vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@mayeri.lv
Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.